Our Team

Gopal Bhandari

 

Gopal Bhandari

  (Chairman)

 

Kumar Bhandari

  Kumar Bhandari

  (Managing Director)

Samipa Thapaliya

 Samipa Thapaliya

  (Sales & Marketing Manager)