Our Team

Ran Bahadur Bhandari

Ran Bahadur Bhandari

  (Chairman)

Gopal Bhandari

 

Gopal Bhandari

  (Managing Director)

 

Kumar Bhandari

  Kumar Bhandari

  (Director)

Samipa Thapaliya

 Samipa Thapaliya

  (Sales & Marketing Manager)